Gábor Áron
tüzértiszt, ágyúöntő (1814-1849)Helység/Temető: Eresztevény, ref. templom kertje
Síremlék: Gyárfás Győző, Gerendai Antal alkotása,
foto: legendarium.ro
Életrajz: Wikipédia
GPS: 45.862974, 25.957242

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása

A lelkesülés kimondhatatlan volt, ezen bozontos hat ágyu az önbizalomnak oly nagy mérvét fejté ki Háromszék népénél, hogy az e percztől fogva legyőzhetetlenné vált. Azonban Gábor Áron nem elégedett meg csudaszerüséggel határos módon kiállitott ágyuinak bemutatásával, hanem azonnal a jelentkezett tüzérek* betanitásához kezdett, s pár nap mulva (nov. 30-án), midőn Heydte 4000 ember rendes sergével, ágyukkal és megszámlálhatlan sokaságu szász és oláh nemzetőrével Hidvégnél előre nyomulna, a kifejlett csata folytán Gábor Áron is előrobogott csak félig-meddig felszerelt első ágyujával, s midőn annak első lövése eldördült, végighangzott a honvédsorokon, hogy: "A mienk nagyobbat szól. Győztünk", s valójában győztek is, mert azok a még soha tüzben nem volt honvédek Áron bácsit és ágyuit is megcsókolva, szuronyszegezve rontottak az ellennek, azt elsöpörve Földvárt bevették, s oly rémületet idéztek első Brassóban s a megszalasztott hadseregben, hogy küldöttség és futárok seregerősitéseket kérve száguldottak Puchnerhez.
Gábor Áron fényesen bizonyitá be nemcsak ágyuöntési tehetségét, hanem tüzérségi képzettségét is. Ezen első siker egészen felvillanyozta a népet s az nemcsak harczolt páratlan hősiességgel, hanem örömest hordá mindenflől egybe harangjait, hogy azok Gábor Áron kezei alatt szabadságvédő ágyukká alakuljanak át, ki a Fülén, Szentkeresztbányán és Kézdi-Vásárhelyen berendezett ágyuöntődékben 60-nál több ágyut öntött, azokat felszerelte, golyó, lőporral látta el, nemcsak, hanem a legénységet be is tanitotta az ágyuk kezelésére. Ekként teremtett ezen egyszerü ember, mondhatni a semmiből, tüzérséget nemzete számára.
De Gábor Áron nemcsak ágyukat öntött és szerelt fel, nemcsak tüzéreket tanitott és idomitott, hanem maga is tüzérőrnagyi minőségben részt vett a csatákban, ott volt ő a legöldöklőbb golyózápor közt, fiatal gyakorlatlan tüzéreit bátoritva, a vész között oktatva, hogy azokat kezelési ügyességre és példája által rettenthetlenségre tanitsa, hogy a hazának ne csak gépésze, hanem eszményi hőse is legyen. Sőt hogy hasznos életének méltó és dicsteljes vége legyen, ott vérzett el a csetatéren, kiérdemelve a hősöknek babérkoszoruját.
A magyar nemzet győzelmesen üzte vissza a reactiónak hazánkra uszitott zsoldos hadait, azok minden vonalon kiszorittattak a haza véráztatta harcztereiről, mig végre tehetlenségüket belátva, a legvadabb zsarnokság hiveivel, az oroszszal szövetkezetten, annak fedezete alatt jöttek vissza a szabadság dicső vivmányainak letiprására.