Gvadányi József gróf
generális, író (1725-1801)Helység/Temető: Rohó, római kat. templom,
családi sírbolt
Síremlék: NN alkotása, foto: NA
Életrajz: Wikipédia
GPS: 48.726478, 17.347359

Gvadányi József: Ajánló Levél

(Egy falusi nótáriusnak budai utazása elé)

Sokáig gondolkodtam, megvallom, alacsony sorsú ember lévén, kinek bátorkodjam ajánlani ezen csekély munkámot. A dolog nagy tusakodást okozván bennem, végtére eztet mondám magamban:
Audaces fortuna juvat, timidosque repellit.
Tehát én eztet nemcsak egyedül egy méltóságban lévő úrnak avagy asszonynak fogom felajánlani, hanem mivel ehhez fogtam 1787. eszt. Skorpi havának másadikán, és végeztem Bak havának huszodikán, új esztendő ajándékúl az 1788-ban mindnyájának Hazánkban élő érdemes és minden renden lévő gavalléroknak és dámáknak mint tükört bé fogom nyújtani, s nyújtom is; tudván azt, hogy minden gavalléroknak s dámáknak toaletjén, azaz öltöző asztalán ezen mostani nagy világba tükrök szoktanak lenni, hogy azokba nézvén, megláthassák, mely renddel rakta reájok a módit a kamarás inas vagy a dámákra a kamarás leány. Táplál a reménység, hogy ezen tükör-ajándékom azon tükröknél annyival kedvesebb lészen, mivel hogy ez nem Velencében pallérozott kristályból vagyon csinálva, mint azok; egyedűl téntából s papirosból áll; mégis ebben jobban fogják magokat főtől fogva talpig meglátni, mint a magokéban.
Óhajtom egyedűl csak azt, és kérem is, hogy ebbe gyakran méltóztassanak tekinteni, hogy így meglátván magokat, mindazokat, amelyek renden kívűl valók és az egészséges elmét felmúlják, nehogy magokon viseljék; sőt mintegy majd bálványozást kiirtsák és számkivessék.
Ha ezen célját munkám eléri, akkor Názóval örömest fogom eztet énekelni:
Ite triumphales circum mea tempora lauri, mert így óhajtott tárgyomhoz jutok.
Vegyék tehát kedvesen ezen újesztendő tükör-ajándékomat Hazánkban élő gavallérok s dámák, és legyenek bizonyosak, hogy vagyok Mindnyájoknak
tökélletes tisztelője; a SZERZŐ.
Költ Nagy-Peleskén, Vizöntőnek 1. napján, 1788. eszt.